IzloA?be

IzloA?ba djeA?jih radova

VeAi?? A?etvrt stoljeAi??a SFera raspisuje godiA?nji natjeA?aj za najbolje likovne i literarne radove djece osnovnih i srednjih A?kola na zadanu temu. Najbolje autore, autorice i skupine autora nagraAi??ujemo na sveA?anoj dodjeli nagrada u sklopu SveA?ane skupA?tine DruA?tva za znanstvenu fanstastiku SFera. NagraAi??eni likovni radovi izloA?eni su na SFeraKonu.

IzloA?ba RaAi??anje zvijezde

Autorice: Kristina Pongrac i Petra Pletikos

Kristina je roAi??ena 1985. u A?akovcu. ZavrA?ila je dizajn interijera u Graditeljskoj A?koli u A?akovcu i trenutno je na Akademiji primjenjenih umjetnosti u Rijeci. PohaAi??ala je i vodila nekoliko likovnih radionica te sudjelovala na brojnim izloA?bama, od kojih su posljednje odrA?ane na KvarnerExpou 2011 u Opatiji te Festivalu znanosti u Rijeci.

Petra je roAi??ena 1989. u Puli. ZavrA?ila je Ai??kolu primijenjenih umjetnosti i dizajna u Puli i trenutno je na Akademiji primjenjenih umjetnosti u Rijeci. TakoAi??er je sudjelovala na brojnim izloA?bama, od kojih su posljednje ona na Festivalu znanosti u Rijeci te proA?logodiA?nja izloA?ba zavrA?nih radova Akademije primijenjenih umjetnosti.

IzloA?ba Kostimografija Zvjezdanih staza

Autorica: MaA?a IvaniAi??

MaA?a ima 28 godina i A?ivi u Zadru. Diplomirala je na TTF-u modni dizajn na temu kostimografije Zvjezdanih staza. Trekki je od malih nogu, nekaA?njavana (joA?),Ai?? A?ivotni prostor dijeli s inA?enjerom i dvije maA?ke, poA?asno mjesto na polici imaju ST enciklopedija i comm badge. TrenutaA?ni posao nema veze sa znastvenom fantastikom (uvaA?ena tajnica i tehniA?ar u stomatoloA?koj poliklinici – vrlo vaA?an A?lan kolektiva). UA?iva u kuhanju.

IzloA?ba 33 slike za 33. SFeraKon

Autor: Vladimir Samobor

Vladimir Samobor roAi??en je u VaraA?dinskim Toplicama 1931.godine. ZavrA?io je Ai??kolu primijenjenih umjetnosti, grafiA?ki odjel u klasi profesora Vilka Selana Glihe. Slikarstvom se bavi od 1946., a izlaA?e od 1958.godine. Sudjelovao je na velikom broju skupnih izloA?bi u zemlji i inozemstvu, a imao je i oko 50 samostalnih nastupa. Samobora nisu privlaA?ile klasiA?ne teme, veAi?? se posvetioAi?? matematiA?kim oblicima, usko ih povezujuAi??i sa znanstvenom fantastikom. PromatrajuAi??i njegova djela nije teA?ko opaziti da su prisutne geometrijske forme, ali daljnjem promatraA?u te forme su bitne onoliko koliko se nuA?no uklapaju u njegovu maA?tu nekog svemirskog pejzaA?a ili scene.

 

ALF (Alien Life Form)

Autorica: Ana GizdiAi??

Ana GizdiAi?? je akademska kiparica iz Solina.Ai?? Na SFeraKonu Ai??e izlagati skulpture od drveta koje predstavljaju organizme (crve ai??i?? biljke) kojima je matiA?ni planet SantraginusV. Na matiA?noj planeti se moA?e promatrati A?ivot ovih organizama, naA?in prehrane i razmnoA?avanja, no na Zemlji ai??i?? kako je reA?eno ai??i?? oni su drvena tijela nepravilnih oblika i ne pokazuju znakove A?ivota.

Koncept izloA?be je maA?tovita priA?a proizaA?la iz prirodne forme drva kao materijala. Radi se o praAi??enju forme samog komada, iA?A?itavanju prirodnog oblika i teksture drva. Ana je poduzela minimalne zahvate u oblikovanju skulptura i joA? manje zahvate na teksturi drva te su tako komadi izbaA?eni iz prirodnog ambijenta (A?ume na Jabukovcu u ovom sluA?aju, koja je gotovo devastirana zbog odreAi??enih urbanih zahvata) pronaA?li nastavak ai??zA?ivotaai??? u priA?i o ALF-u. TuA?ni batrljci stabala su postali novi oblici A?ivota sa jednog posve drugog planeta.

 

IzloA?ba radova u tehnici Papier mA?chAi??

Autorica: Suzana i Igor

Papier mA?chAi?? je umjetnost modeliranja meAi??usobnim lijepljenjem trganih ili narezanih traka papira na neki kalup. Tehnike izrade je lako savladati (njime se i djeca mogu baviti), a pruA?a nevjerojatne moguAi??nosti. PraktiA?no se bilo koji predmet moA?e koristiti kao kalup premda je okrugle lakA?e kasnije ukloniti (najA?eA?Ai??e se koriste baloni koje kasnije probuA?ite i uklonite). BuduAi??i da su novinski papir, ljepilo na bazi braA?na i vode te neki kalup zapravo sve A?to vam treba, rijeA? je o vrlo jeftinom, ali i vrlo kreativnom obliku umjetniA?kog izraA?avanja.
Kreativni autori iz Zagreba izlagat Ai??e likove i predmete iz podruA?ja znanstvene fantastike i fantasya, napravljene u tehnici papier mA?chAi??. Neke od njihovih uradaka moA?ete pogledati ovdje.